Kamienice – książka w przedsprzedaży!

Podziel się

Przedsprzedaż zakończona!
Książka będzie dostępna od 26.11 w sprzedaży internetowej oraz w sklepach.
Informacje pojawią się na stronie.

➡ 12 reportaży,
➡ 12 opowieści,
➡ 11 wrocławskich kamienic i 1 miejska willa
📖 Książka na podstawie audycji w Radiu RAM – czeka na Państwa ❕
Pełna jest wspomnień, emocji. Pełna jest Wrocławia.
Zdjęcia do wydawnictwa przygotował Maciej Lulko. W książce znajdują się również rodzinne fotografie bohaterów. I – uwaga – w środku są także ponad stuletnie projekty udostępnione przez wrocławskie Muzeum Architektury!
ks3

📖 Technicznie rzecz ujmując – przed Państwem 180 stron w formacie 20 cm x 27 cm (zbliżonym do a4). Jest to zatem wydawnictwo albumowe.
ks2

Kamienice. Opowieści mieszkańców wrocławskich domów – mogą Państwo kupić w przedsprzedaży, a ja zapłacę za przesyłkę. Album mogą Państwo także bezpośrednio odebrać podczas jednego z autorskich spotkań we Wrocławiu (24.11 – w Barbarze, przy ulicy Świdnickiej 8b, od godziny 18:00, lub 27.11 w Infopunkcie przy Łokietka 5/1, również od godziny 18:00).

📕 Przedsprzedaż trwa od 4.11 do 18.11 (do godziny 24:00). Później książkę będzie zamówić opłacając dodatkowo koszty wysyłki.

📕 Książki kupione w przedsprzedaży będą wysłane od 26.11 do 30.11
ks4

✔ Regulamin przedsprzedaży

§ 1
Postanowienia wstępne

1. Przedsprzedaż internetowa realizowana jest na stronie: www.joannamielewczyk.pl przez Joanna Mielewczyk – Gaweł prowadzącą działalność gospodarczą jako firma: Oficyna wydawnicza – Joanna Mielewczyk – Gaweł, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP 899-182-68-27.

§ 2
Definicje

1. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą jako Oficyna wydawnicza – Joanna Mielewczyk – Gaweł.
2. Klient/Konsument – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem strony internetowej.
3. Przedsprzedaż – sprzedaż prowadzona na stronie internetowej: www.joannamielewczyk.pl od 4.11 do 18.11.2018 (do godziny 24:00).
4. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach strony internetowej – www.joannamielewczyk.pl, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
5. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą E-maila i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
7. Produkt – książka „Kamienice. Opowieści mieszkańców wrocławskich domów”.
8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem strony internetowej.

§ 3
Kontakt ze Sprzedawcą:

1. Adres Sprzedawcy: Oficyna wydawnicza – Joanna Mielewczyk Gaweł
Al. Czereśniowa 21, 57-265, Laskówka.
2. Adres e-mail Sprzedawcy: audycjakamienice@gmail.com

§ 4
Informacje ogólne

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu strony internetowej spowodowane niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością strony z infrastrukturą techniczną Klienta.
2. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
3. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się wyłącznie cena książki.

§ 5
Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

1. Wybrać liczbę Produktów będących przedmiotem Zamówienia, pomnożyć cenę i odpowiednią kwotę wpłacić na konto bankowe:

Oficyna wydawnicza – Joanna Mielewczyk – Gaweł

2. Wysłać bezzwłocznie maila na adres: audycjakamienice@gmail.com
Z następującymi informacjami:
➡ Adres i dane do wysyłki:
➡ Tekst dedykacji:
oraz ➡ klauzula prywatności:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Oficynę wydawniczą – Joanna Mielewczyk Gaweł, z siedzibą w Laskówce, przy al. Czereśniowej 21 moich danych osobowych potrzebnych do realizacji zamówienia.
➡ Można również:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Oficynę wydawniczą – Joanna Mielewczyk Gaweł, z siedzibą w Laskówce, przy al. Czereśniowej 21 moich danych w celach marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej.

§ 6
Wysyłka

1. Książki zostaną wysłane między 26 a 30 listopada 2018 roku.

§ 7
Wykonanie umowy sprzedaży

a. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po dokonaniu przelewu bankowego na konto Sprzedawcy oraz wysłaniu listu elektronicznego, w którym znajdować się będą dane Klienta: adres do wysyłki, informacja o dedykacji i upoważnienia do przetwarzania danych osobowych – zgody, które wyrażają klienci podczas zakupu towarów i usług.

b. Istnieje możliwość odebrania książki podczas jednego ze spotkań autorskich we Wrocławiu (24.11 lub 27.11).
c. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Polski oraz na terenie Niemiec.

§ 8
Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, dokonaną przez niego płatność (wynoszącą wysokość ceny książki). Książkę Klient odsyła na swój koszt.

§ 9
Reklamacja i gwarancja

1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.

§ 10
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 11
Dane osobowe Klienta

1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe Klientów zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.

3. W przypadku Klienta, który korzysta ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 12
Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane są w języku polskim.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

One thought on “Kamienice – książka w przedsprzedaży!

  1. Pingback: SIMPLYgrudzień - SimplyAnna

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *